Kwalitatief goede zorg

Je hebt gekozen voor een zorgaanbieder die lid is van de beroepsorganisatie MBOG, en deze is aangesloten bij de SKAG en RBCZ. Je weet dat je met een goed opgeleide zorgaanbieder te maken hebt. Het kan in de praktijk voorkomen, dat je als cliënt, ontevreden bent over de manier waarop je behandeld bent. Dan biedt de klachtenregeling van de SKAG en RBCZ, opgezet volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) uitkomst.

Deze wet maakt het mogelijk dat een klacht op een effectieve en laagdrempelige wijze afgehandeld wordt.

Wat moet je doen als je een probleem of klacht tegen je zorgaanbieder hebt? 

De beste oplossing is dat je je klacht of probleem zelf met je zorgaanbieder bespreekt en oplost. Je kunt je zorgaanbieder rechtstreeks benaderen en vragen om in een gesprek het probleem te bespreken.  Vind je het lastig om alleen het gesprek met je zorgaanbieder aan te gaan, dan is in de Wkkgz bepaald dat de zorgaanbieder een of meer daartoe geschikte personen aanwijst (klachtenfunctionarissen) die een klager op diens verzoek gratis van advies kan dienen met betrekking tot:

adviseren op het gebied van het indienen van een klacht en/of
bijstaan bij het formuleren van de klacht en/of
bijstaan bij het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

De zorgaanbieder waarborgt dat deze klachtenfunctionaris zijn functie onafhankelijk kan uitvoeren en benadeelt de klager niet met de wijze waarop hij zijn functie uitoefent. Een klacht wordt dan zorgvuldig onderzocht. De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor zowel de klager als de zorgaanbieder bevredigende oplossing. De klager wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van de klacht.

De klager ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de zorgaanbieder waarin met redenen omkleed is aangegeven:

  • tot welk oordeel het onderzoek van de klacht heeft geleid
  • welke beslissingen de zorgaanbieder over en naar aanleiding van de klacht heeft genomen
  • binnen welke termijn maatregelen waartoe is besloten, zullen zijn gerealiseerd.

Indien het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht daartoe naar het oordeel van de zorgaanbieder noodzaakt, kan de zorgaanbieder de genoemde termijn van zes weken met ten hoogste vier weken verlengen.

De zorgaanbieder doet daarvan vóór het verstrijken van de termijn schriftelijk mededeling aan de klager. Kom je er met je zorgaanbieder niet uit, dan kun je je klacht voorleggen aan de MBOG en dan wordt de geschilleninstantie SKAG ingeschakeld om tot een oplossing te komen.